Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte 2023 – Svenska Beneteau- & Jeanneauklubben

Medlemmar i Svenska Beneteau & Jeanneauklubben kallas härmed till årsmöte,

När: Lördagen den 18-e mars 2023 kl 10:15.
Var: Allt för sjön, lokal M16, Älvsjömässan

Anmälan görs via mail till klubbens boka-adress. Ange följande uppgifter.

 • Antal deltagare
 • Namn på röstberättigad
 • Fysiskt eller digitalt deltagande

Klubben bjuder på en entrébiljett till “Allt för sjön” för medlem som betalt avgift för 2022, anmäler sig och deltar på plats under årsmötet. Biljetten skickas via E-post.

För de som är på plats bjuds kaffe och smörgås.

Årsmötet kommer även hållas digitalt. Instruktion om hur anslutning till mötet sker, kommer skickas ut till anmälda deltagare.

OBS! Läs och fundera kring styrelsens yttrande längre ned i detta mail.

Sista datum för inlämnande av motion från medlem är 10-e mars

Sista anmälningsdag till årsmötet är 13-e mars!

Varmt välkomna


Föredrag – Air Head toaletter

Vi vet alla att det kan vara långt mellan fungerande tömningsstationer. I direkt anslutning till årsmötet kommer Air Head hålla en presentation om deras alternativa toalösning för båtar, vilken ur ett miljö och praktiskt perspektiv kan vara intressant.


Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två medlemmar att tillsammans med mötesordförande vara protokolljusterare och
  tillika rösträknare
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av styrelsens ekonomi och kassarapport
 9. Föredragning av revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och motioner, yttranden från styrelsen
 12. Beslut om budget och avgifter
 13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisor och revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 17. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2022 hittar du här Verksamhetsberättelse för Beneteau- & Jeanneauklubben 2022


Styrelsens yttrande avseende ny styrelse och arbetsordning

Många av oss i styrelsen har varit valda under relativt många år, först i respektive klubb
(Beneteauklubben samt Jeanneauklubben) och därefter i den sammanslagna klubben –
Svenska Beneteau- och Jeanneauklubben. Arbetet med att driva en klubb och därefter
arbeta med sammanslagningen har krävt ett engagemang och tid, nu skulle vi gärna se
att nya krafter tar vid!
På årsmötet kommer vi att slutligt att föreslå och förhoppningsvis besluta om en
sammansättning av styrelse som kan ta vid.
Förutom att välja ledamöter till styrelsen är det önskvärt att redan på årsmötet fördela
olika ansvarsområden vilka med fördel kan fördelas till medlemmar som inte är med i
styrelsen. Exempel på områden är:

 • Ordförande
 • Sekreterare (om denna funktion ska finnas)
 • Kassör (Olof Johannesson)
 • Ansvariga för olika aktiviteter, t.ex. våra träffar
 • Revisor

Vi uppmanar alla medlemmar, såväl, deltagande på årsmötet som ej
deltagande, att fråga sig hur du kan bidra till klubbens framgång. Alla förslag
och idéer är välkomna, kanske är det något som du vill genomföra.

Förslag till ny styrelse

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (ej krav)
Björn Ruthström
Tommy Grönberg
Olof Johannesson
Lars Appel
Mattias Kennebäck
Kjell Pettersson Haid
Vakant
Vald 2022 för en tid av 2 år
Vald 2022 för en tid av 2 år
Omval 2 år
Vald 2022 för en tid av 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Suppleant
Suppleant
Anders Lindberg
Anders Jonsson
Omval 2 år
Omval 2 år
Revisor
Revisorssuppleant
Vakant
Bertil Larsson
Omval 2 år
Omval 2 år

Planering aktiviteter 2023

Vi arbetar för att erbjuda våra medlemmar ett flertal aktiviteter under säsongen. Vi arbetar i skrivande stund för att bl.a följande aktiviteter ska bli av:

 • Försommarträff Jolpan, Finnhamn 27 – 28 maj,
 • Eskader, ca 6-7 dgr Preliminärt v30 – save the date
 • Sensommarträff, månadsskiftet aug/sept
 • Teknikträff(ar)

Comments are closed.