ÅRSMÖTE – 29 mars 2022

Kallelse till digitalt årsmöte 2022 – Svenska Beneteau- & Jeanneauklubben

Medlemmarna i Svenska Jeanneauklubben kallas härmed till årsmöte, tisdagen den 29-e mars 2022 med start kl 19:00. Årsmötet kommer hållas digitalt.

Anmälan görs via mail till klubbens info-brevlåda.

Instruktion om hur anslutning till mötet sker, kommer skickas ut till anmälda deltagare.

Sista datum för inlämnande av motion från medlem är 22-e mars. 

Sista anmälningsdag till årsmötet är 27-e mars!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomi och kassarapport
 9. Revisionsberättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Propositioner och inkomna motioner
 12. Styrelsens förslag till budget. Beslut om budget och avgifter
 13. Val av styrelseordförande och val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
 17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2021 hittar du här: Verksamhetsberättelse för Beneteau- & Jeanneauklubben 2021

Om länken ovan inte går att öppna, klistra in följande url i webbläsarens adressfält: https://beneteau-jeanneau.se/verksamhetsberattelse-beneteau-jeanneauklubben-2021/

Leave a Reply