Stadgar

Stadgar för Svenska Beneteau- & Jeanneauklubben

§1 Ändamål

Klubbens ändamål är
– att vara en ideell förening,
– att stärka identiteten för Beneteaubåtar i Sverige,
– att via generalagent ge Beneteau feedback till gagn för båtarnas utveckling,
– att vara ett forum för erfarenhetsutbyten klubbmedlemmar emellan,
– att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap,
– att om möjligt vara rådgivande organ och remissinstans för myndigheter och organisationer samt
– att vara klassförbund och företräda klasser inom Beneteaubåtsfamiljen enligt följande:
a) svara för klassers administration,
b) planera klassers kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet, distriktseglarförbunden och dess förbundssällskap samt andra klasser,
c) bevaka klassers tekniska utveckling. Dock ska ändring av klassregler godkännas av SSF,
d) svara för upplysning och rådgivning om klassers verksamhet,
e) upprätta effektiva informationskanaler med alla berörda parter,
f) tillvarata klassers övriga intressen.

§2 Medlemskap

§ 2:1 Medlemskap kan vinnas av i första hand ägare till Beneteaubåtar och övrigt intresserade. Övrigt medlemskap regleras i varje enskilt fall.
§ 2:2 Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan.
§ 2:3 Medlemskapet är personligt.
§ 2:4 Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall skriftligt anmäla detta till styrelsen.
§ 2:5 Till hedersmedlem kallas medlem på förslag av styrelsen eller medlem och beslutas vid årsmöte. Till hedersmedlem kvalificerar sig medlem vilkens varaktiga anknytning till klubben är önskvärd till följd av dennes allmänna insatser eller verksamhet. Kallad hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§3 Medlems skyldighet

§ 3:1 Avgifter, som beslutas av årsmötet, erläggs och fullgörs enligt styrelsens anvisningar.
§ 3:2 Medlem är skyldig att utan uppmaning eller dröjsmål skriftligt meddela styrelsen ändringar av uppgifter i medlemsmatrikel och båtregister.

§4 Beslutande organ

Klubbens beslutande organ är:

  • Årsmöte
  • Extra möte
  • Styrelse

§5 Verksamhetsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6 Avgifter

§ 6:1 Avgifter till klubben fastställs av årsmöte.
§ 6:2 Extra uttaxering kan göras efter beslut av årsmöte eller extra möte.

§7 Årsmöte

§ 7:1 Årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna skriftligt senast två veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas årsredovisning med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, propositioner, motioner med styrelsens yttrande, budgetförslag, revisionsberättelse samt valberedningens förslag. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december året dessförinnan.
§ 7:2 Medlem har en röst. Omröstning sker öppet. Om medlem begär det skall dock val ske slutet. Medlem äger medelst fullmakter rösta för högst fyra medlemmar. Fullmakterna granskas och registreras av tvenne av styrelsen utsedda medlemmar.
§ 7.3 Val avgörs genom relativ majoritet, vilket innebär att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
§ 7.4 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
§ 7.5 Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 7:6 Dagordning vid årsmöte:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två medlemmar att tillsammans med mötesordförande vara protokolljusterare och tillika rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Föredragning av styrelsens ekonomi och kassarapport
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Propositioner och motioner
12. Beslut om budget och avgifter
13. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
17. Årsmötets avslutande

§ 8 Extra möte

§ 8:1 Extra möte för behandling och beslut av viktigt och/eller brådskande ärende hålls när styrelsen finner det påkallat eller då minst 1/3 av medlemmarna gör skriftlig anmälan till styrelsen härom.
§ 8:2 Kallelse utsänds senast två veckor före mötet.
§ 8:3 Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som föranlett mötet.
§ 8:4 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 7 §.

§ 9 Styrelse

§ 9:1 Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två till fyra övriga ledamöter, och två suppleanter.
§ 9: 2 Ordförande väljs vid årsmöte för en tid av ett år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år, varvid hälften väljs jämna år och hälften väljs udda år.
§ 9:3 Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen konstituerar sig på första styrelsemötet.
§ 9:4 Styrelsen må utse medlemmar, kommittéer eller sektioner för att lösa särskilda uppgifter. Representant från sådan kommitté eller sektion kan adjungeras till styrelsen.
§ 9:5 Styrelsen utser inom sig två firmatecknare, att teckna var för sig.
§ 9:6 Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter kallats och mer än hälften är närvarande. Suppleanter skall samtidigt tillställas kallelsen. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordföranden härom, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som inte tjänstgör i ledamots ställe bör närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.
§ 9:7 I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamtal. Om skriftligt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
§ 9.8 Vid sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

§ 10 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att
o verkställa av årsmöte eller extra möte fattade beslut
o bereda ärenden till årsmöte och extra möte
o förvalta klubbens egendom och medel
o föra redovisning över klubbens räkenskaper
o bevilja/avslå inträdesansökningar
o hålla medlemsmatrikel och båtregister aktuella
o kontinuerligt tillställa revisorerna styrelseprotokoll
o hålla originaldokumentation arkiverade och för medlemmarna tillgängliga
o hålla webbsidan upprättad

§ 11 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt av ärenden till kommitté eller sektion. Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 12 Revisorer

§ 12:1 Årsmötet väljer en revisor och en suppleant på två år, varav en jämna år och en udda år.
§ 12:2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna skriftlig revisionsberättelse senast en månad före årsmötet.

§ 13 Valberedning

§ 13:1 Årsmötet väljer för en tid av två år valberedning bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande.
§ 13:2 Valberedning ska motta nomineringar från klubbens medlemmar och själv aktivt söka lämpliga kandida-ter samt till styrelsen överlämna sitt skriftliga förslag senast en månad före årsmötet.

§ 14 Medlems uteslutning

§ 14:1 Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.
§ 14:2 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får klubben i stället meddela medlemmen varning.
§ 14:3 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligt tillställas den berörde.
§ 14:4 Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av klubbens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor.

§ 15 Stadgeändring

§ 15:1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 15:2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligt avges av såväl medlem som styrelse.

§ 16 Klubbens upplösning

§ 16:1 För upplösning av klubben krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet röster.
§ 16:2 Har klubben fattat beslut om upplösning skall årsmötet ge styrelsen direktiv om hur kvarvarande tillgångar, inventarier och handlingar skall fördelas.

§ 17 Klubbens säte

§ 17:1 Klubbens säte är Stockholm/Stockholms län.

Comments are closed.